رياست بررسي از تطبيق قوانين صحی

     رياست بررسي از تطبيق قوانين صحي ادارۀ است در سطح كشور که مسئوليت بررسي از چگونگي تطبيق قوانين صحي و طبق مقررۀ دواخانه، مراقبت از تطبیق احکام مقررۀ دواخانه و فعاليت های دیگر مربوط را به عهده دارد.

مسئولیت ها:

1.  اداره و رهبري از انسجام امور بررسي ازتطبيق قوانين صحي در سطح كشور

2.  ارايه مشوره و ابراز نظر در مورد طرح پاليسي امور صحي در سطح كشور

3.  ايجاد همآهنگي با وزارت صحت عامه جهت اجراات بهتر امور

4.  كنترول و نظارت عمومي از فعاليت هاي رياست بررسي از تطبيق قوانين صحي از تمام كشور

5.  جلوگيري و ممانعت از سوی استفاده ها و فساد اداري در سطح وزارت صحت عامه

6.  بررسي از چگونگي فعاليت شركت هاي توليدي و توريدي ادويه و تجهيزات طبي (چگونگي ذخيره، توزيع ،عرضه و انتقال)

7.  بررسي از چگونگي تطبيق قوانين صحي در شركت هاي توليد و توريد ادويه و تجهيزات طبي (چگونگي توريد، طي مراحل قانوني)

8.  بررسي از چگونگي فعاليت و تطبيق قوانين صحي در دواخانه ها

9.  مراقبت و كنترول از اجرای نوكريوالي شبانه دواخانه ها

10.  تجدید جواز فعالیت فارمسست ها