لابراتوار کنترول کیفت دوا و غذا

هدف اساسی ایجاد لابراتوار این است تا  اطمینان گردد که دوا، غذا و آب  موجود در مارکیت مصئون، مؤثر و با کیفیت است. دراین لابراتوار از طریق آزمایشات کیفی روی نمونه های محصولات قبل از ورود به بازار و نیز نمونه های جمع آوری شده از بازار صورت میگیرد.

مسئولیت ها:

1- تعیین مشخصات برای تمام انواع آزمایشات

2- انکشاف پروسیجرها برای اجرای تمام آزمایشات در ارتباط به کنترول کیفیت مواد

3- ایجاد پروسه های آزمایش میکروبیولوژی مواد

4- نمونه گیری ادویه و غذای تولیدی و توریدی و آزمایش تمام انواع دریافت شده در لابراتوار

5- اجرای کار مطابق به شیوه های خوب لابراتوار ((GLP

6- رسیده گی به تخطی آزمایش های نا کافی

7- ارزیابی شکایات

8- بازنگری تمام پروسه ها و فعالیت های مربوط به کنترول کیفیت برای دست یافتن به یک تناسب و اعتبار