بورد ملی دوا و غذا

هدف از تاسیس بورد (NFMB)،عبارت است از مشوره دهی، هماهنگی، نظارت و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و تطبیق اصول اساسی در امور مربوط به تنظیم ادویه، غذا، لوازم و تجهیزات طبی، آرایشی و حفظ الصحوی، ادویۀ سنتی (عنعنوی)، به منظورحصول اطمینان از مصئونیت، کیفیت، سودمندی و موثریت و همچنین برای اطمینان از مصئونیت و کیفیت محصولات غذایی و نیزجلوگیری از تولید، تورید ، توزیع ، فروش و استفادۀ غیر ضروری و غیر مصئون میباشد.

 

مسئولیت ها:

1. تدوین و تجدید لوایح و مقررات / طرزالعمل های مربوط به دوا، تجهیزات طبی، محصولات غذایی و اجزای مرکبۀ آن، مواد و لوازم آرایشی  وسایل بهداشتی، محصولات فارمسیوتیکی، ادویۀ سنتی (عنعنوی)، تکنولوژی طبی وغذایی و ریجنت ها

2. شامل سازی و یا حذف ادویۀ خاص از لست ادویۀ مجاز (LDL) پس از اینکه دیپارتمنت مربوطه نظریات تخنیکی خویش را بیان کند

3. تجدید لست ادویۀ مجاز

4. تنظیم، نظارت و هماهنگی همه فعالیت های امور مربوط به ادویه و مواد غذایی

5. ایجاد و حفظ سیستم های موثر، جمع آوری دوبارۀ ادویۀ (Recall) برای دوا و مواد غذایی

6. تعیین مسیر استراتژیک برای تنظیم محصولات دوایی و غذایی

7. بسیج منابع برای فعالیت های نظارتی ادویه و مواد غذایی

8. هماهنگی بین همۀ مراجع ذیربط / مسئولین شامل در صنایع ادویه و مواد غذایی

9. ارائه پشتیبانی لازم برای استقرار سیستم های معیاری برای دوا و غذا

10. تأمین کیفیت و ظرفیت لازم برای خدمات حمل ونقل دوا و غذا

11. گرفتن نقش رهبری در حل و فصل معضلات مربوط به دوا و مواد غذایی

12. تهیه لیستی از اجزای متشکلۀ غذا براساس معیار کودیکس الیمنتاریوس (Codex- Alimentarius)

13. نظارت بر فعالیت های انستیتیوت فارمسی ابن سینا (API) با توجه به مقررات و اسناد تقنینی مربوطه

14. تجدید لست ادویۀ مجاز حداکثر هر سه سال یکبار توسط کمیته منتخبۀ بورد ملی دوایی

15. تایید و تصویب فورمولیر ملی افغانستان

16. تعیین کمیته ها برای تجدیدEDL ، LDL و فورمولیرملی افغانستان و کمیته های علمی و مسلکی مربوط به امور دوا و غذا

17.   تصویب برنامه های علمی و تحقیقاتی مربوط به امور دوا و غذا

18. تصویب مقررات (لایحه ها) و روشهای عملیاتی مربوط به امور دوا و غذا

19. تصویب نیاز سالانه کشور برای ادویه که توسط ادارۀ مربوطه تخمین میگردد

20. نظارت بر تمام سیستم های ارائه خدمات دوایی و غذایی در کشور

21. تصویب لوایح جلوگیری از ورود مواد غذایی و نوشیدنی بی کیفیت

برای معلومات بیشتر در مورد لایحه وظایف بورد ملی دوا و غذا به لینک زیر مراجعه کنید: 

لایحه وظایف بورد ملی دواو غذا