مدیریت عمومی اداری و مالی

مدیریت عمومی مالی و اداری مسئول تعقیب تمام مسایل اداری و بودجوی ریاست عمومی امور فارمسی و تسهیل کنندۀ امور مربوط به کارمندان مثل استخدام، حضور و غیابت آنان، حفظ و مراقبت از دفاتر و تسهیلات ریاست عمومی امور فارمسی میباشد.