آمریت پلان امور دوایی

 

نقش آمریت پلان دوایی در مجموع تنظیم پلان گذاری و گزارش دهی سالانه ریاست عمومی امور فارمسی و تدوین برنامه های جدید در ریاست عمومی امور فارمسی میباشد.

مسئولیت ها:

•  تسهیل تهیۀ پلان های سالانه و گزارش سالانه به وزارت صحت عامه

•  پیش بینی و برآورد نیازهای ملی سالانه از محصولات دارویی

•  تامین ارتباطات تخنیکی

•  ایجاد سیستم مدیریت معلوماتی ادویه (DMIS)

•  تسهیل در ایجاد هماهنگی در تدارکات و توزیع ادویه (CPDS)