آمریت ادویۀ مخدر و تحت کنترول

این آمریت نظارت و طی مراحل درخواست های ادویۀ مخدر و مواد تحت کنترول (سایکوتروپیک ها و پریکرسرها) واکسین ها و انستتیک ها را به عهده دارد.

مسئولیت ها:

 

•  تخمین نیازهای سالانه افغانستان به ادویۀ مخدر و تحت کنترل و پس از تصویب این لست توسط  بورد ملی دوا و غذا ( NMFB) تسلیم لیست به وزارت مبارزه با مواد مخدر و INCB

•  بررسی فنی پروسیجر ها و روند دریافت پروفرم های انستتیک ها و واکیسن از متقاضیان از سکتور های خصوصی و عمومی

•  نظارت و تنظیم فعالیت های مربوط به صدور مجوز برای ادویۀ مخدر و تحت کنترول وارد شده در مطابقت با قانون و مقررات

•  جمع آوری گزارش مصرف از نهاد های مرتبط