آمریت نظارت و ارزیابی

نقش آمریت نظارت و ارزیابی عبارت از نظارت از تطبیق قوانین و مقررات نافذۀ کشور در تأسیسات تولیدی و توریدی ادویه و تجهیزات طبی میباشد.

مسئولیتها ووظایف:

1.  طرح و تدوین طرزالعمل های نظارت از فعالیت تشبثات مختلف دوایی

2.  نظارت از فعالیت فابریکات تولید ادویه و تجهیزات طبی و مواد انتی سپتیک

3.  حصول اطمینان از تولید فابریکات تولید ادویه و شرکت های تورید ادویه

4.  نظارت از فعالیت های عمده فروشی های توزیع ادویه

5.  ایجاد میکانیزم های موثر برای نظارت از تشبثات مختلف دوایی

6. تعقیب پروسۀ نظارت از تشبثات مختلف دوایی و معرفی متخلفین به مراجع ذیربط

7. تعقیب پروسۀ نظارت از تشبثات خصوصی مختلف دوایی جهت تفکیک بهترین ها به منظور تشویق آنها

8. حصول اطمینان از تولید، تورید، ذخیره، توزیع و اسناد مربوط به ادویه مخدر و تحت کنترول در تمام ساحات و مراحل مختلف عرضۀ خدمات دوایی

9. جمع آوری ادویۀ تاریخ گذشته، بی کیفیت و غیر معیاری

10. هدر و حریق ادویۀ تاریخ گذشته، بی کیفیت و غیرمعیاری مطابق قوانین نافذۀ کشور با در نظر داشت تعاملات بین المللی

11. حصول اطمینان از توظیف مسئولین فنی در تاسیسات تولیدی و توریدی