آمریت تاسیسات دوایی

نقش آمریت تاسیسات دوایی در مجموع، طرح و تدوین برنامه های مشخص ، تنظیم و ادارۀ پروسه های تاسیس تشبثات مختلف دوائی در روشنی قوانین و مقررات ذیربط، میباشد.

•  وظایف و مسئولیتها:

1.  طرح و ترتیب پلان های آمریت و شعبات ذیربط، به منظور برنامه ریزی دقیق مراحل کاری  

2. ارايۀ مشوره درطرح و تدوین طرزالعمل های تطبیقی و لوایح تاسیس مربوط به فعالیت های مختلف به منظور تنظیم و انسجام بهتر امور کاری

3. حصول اطمينان از ثبت و تنظیم، تعقیب و تکمیل پروسۀ قانونی ایجاد تاسیسات ذیل:

•   فابریکات تولید

•    شرکت های تورید

•    عمده فروشی ها/ توزیع کنندگان

•     ادویه فروشی های دولتی و خصوصی

•     دواخانه های شفاخانه ها و کلینیک ها

4.  ترتيب مسودۀ  لوایح فعالیت برای:

•  فابریکات تولیدی

•  شرکت های تورید

• عمده فروشی های توزیع

• ادویه فروشی ها دولتی و خصوصی

• دواخانه های شفاخانه ها و کلینیک ها

5. تشخیص و تثبیت محلات نیازمند و مطمئن جهت تاسیس:

•  فابریکات تولید، شرکت های تورید، عمده فروشی های توزیع، ادویه فروشی ها دولتی و خصوصی و دواخانه های شفاخانه ها و کلینیک ها

                                               فعالیت های خود را در راستای ایجاد  تاسیسات دوایی درکشور به شکل سیستماتیک در چوکات قانون و مقررات نافذه پیش میبرد.