آمریت ثبت و صدور مجوز

 

نقش آمریت ثبت و صدور مجوز، تنظیم و اداره  امور مربوط به ثبت و صدور مجوز تولید وتورید ادویه ومحصولات ولوازم طبی در بخش های دولتی،غیر دولتی  وخصوصی در مطابقت با قوانین ومقررات نافذه دوائی ملی و  سازمان صحی جهان میباشد.

•   وظایف و مسئولیتها:

1. تطبیق پالیسی اداره در مطابقت با پالیسی وزارت صحت عامه

2.  اداره ، رهنمائی وکنترول از اجرآات امور محوله کارمندان جهت کارائی و موثریت کاری

3. ایجاد هماهنگی، تنظیم امور مربوط به تورید ادویه ولوازم طبی با موسسات داخلی وخارجی تورید کنندۀ دوا جهت بهبود بخشیدن و انسجام امور مربوط

4.  طرح و تدوین پروسیجر ثبت یا راجستریشن کمپنی های داخلی وخارجی تولید ادویه واقلام مربوط شان در مطابقت با قانون ومقررات دوائی و رهنمود سازمان صحی جهان   

5.  طرح وتدوین چک لست ها جهت:

•  ثبت پروفورمه های واصله مربوط به ادویه

• محصولات ولوازم طبی

6. طرح وتدوین چک لست ها جهت ثبت  کمپنی های تولیدی واقلام تولیدی ادویه و عرضه کننده های با اعتماد

7.  نظارت از سیستم  دیتابیس جهت ثبت کمپنی واقلام تولیدی کمپنی های داخلی وخارجی با ذکر تمامی مشخصات برای سهولت در امور  

8.  حصول اطمینان از اسناد، سرتیفکیت ها، گزارش های کلینکی ، Q.A اقلام تولیدی خارجی از طریق صفحات انترنتی مربوطه

9.  نظارت از پروسۀ سمپل یا نمونه گیری