ریاست انیستیتوت فارمسی ابن سینا

 انستیتوت فارمسی ابن سینا دارای نقش و مسئولیت در جهت بهبود خدمات دوائی و تحقق استفادۀ منطقی از دواها در سطح کشور از طریق تحقیق و انکشاف و تقویت سیستم های فارمسی بوده و فعالیت های   مشخصی را در عرصه های استفادۀ معقول ادویه، مراقبت های دوائی، کنترول اشتهارات دوائی، مطالعات کلینیکی، تحقیقات دوائی، عرضۀ معلومات دوائی و انکشاف منابع بشری به همکاری سایر نهادهای ذیربط انجام می دهد.

وظایف و مسئولیت ها:

 1. طرح و تسوید پالیسی ملی دوائی و قوانین و مقررات فارمسی در کشور و تشخیص موارد غیرعملی و غیرمؤثر آنها به منظور اصلاح و انطباق قوانین و مقررات نافذه با ایجابات عینی جامعه و نظام صحی  و دوائی کشور

 2. تطبیق برنامۀ ادویۀ اساسی و تعقیب پالیسی و اهداف آن و همچنان تجدید ادواری لست های ادویۀ اساسی و ادویۀ مجاز، فورمولیر ملی افغانستان، رهنمودهای تداوی معیاری و سایر منابع مرتبط، به منظور  معیاری سازی استفاده از دواها و تحقق استفادۀ منطقی دواها

 3. نظارت از استفادۀ ادویه و خدمات دوائی در کشور، به منظور ارتقای سطح استفادۀ معقول ادویه

 4. ایجاد و تطبیق سیستم مراقبت دوائی و ثبت عوارض ناگوار دوائی به منظور جلوگیری از اثرات سوء و حصول اطمینان از مصئونیت دواها

 5. فراهم نمودن زمینه های ارتقای ظرفیت فارمسستان کشور از طریق ترتیب مواد آموزشی و تدویر کورس های آموزشی فنی و کسب تخصص، بمنظور تأمین خدمات معیاری مسلکی در عرصۀ فارمسی      کشور.

 6. تدویر برنامه های معین تحقیقات علمی و مطالعات کلینیکی در خصوص ادویه و منابع دواها، امور و سیستم های دوائی و همچنان سموم و اضرار آن، به منظور دسترسی به شواهد عینی و معلومات دقیق  علمی و مسلکی

 7. ترتیب و عرضۀ معلومات و اطلاعات دوائی برای اطباء فارمسستان و مردم، بمنظور ارتقای سطح معلومات علمی، تجربی و مسلکی پرسونل صحی و سطح آگاهی عامه.

 8. بررسی اشتهارات دوائی، بمنظور جلوگیری از اعلانات و اشتهارات غیرقانونی و اثرات منفی آن بر خدمات صحی و دوائی

 9. ثبت و راجستر فارمسستان بر اساس بررسی اسناد و مدارک آنها، جهت عرضۀ خدمات مسلکی در ساحات مختلف عرضۀ خدمات دوائی

 10. انکشاف قواعد معلوماتی برای موارد مختلف ذیربط، به منظور جمع آوری، تحلیل و عرضۀ معلومات دقیق و مستند با درنظرداشت نیازهای موجود

    انستیتیوت فارمسی این سینا دارای دو آمریت به نام های ادارۀ ملی دوایی و مرکز معلومات دوایی است که دارای اهداف وظیفوی و مسئولیت های آتی میباشد:

1. آمریت ادارۀ ملی دوائی

ه      هدف وظیفه: اداره، تنظیم و تدویر سیستماتیک برنامه های مرتبط به انتخاب، تصنیف و معرفی دواها، حصول اطمینان از مصئونیت، مؤثریت و استفادۀ معقول دواها و ارتقای ظرفیت های علمی و مسلکی                        فارمسستان و معاونین آنها، به منظور معیاری سازی سیستم های دوائی در سطح کشور

       شرح وظایف: 

1- اداره، نظارت و پیشبرد فعالیت های مرتبط به تهیه و تدوین منابع رسمی دوائی به منظور فراهم آوری زمینۀ ادارۀ سیستماتیک، منظم و همآهنگ تدارک و عرضۀ دواها در سیستم های دوائی کشور

2- اداره، نظارت و پیشبرد فعالیت های تجدید و تدوین قوانین، مقررات، لوایح و رهنمودهای مرتبط به فارمسی، به منظور وضع چهارچوب ها و ضوابط معین برای عرصه های مختلف فارمسی

3- اداره، نظارت و پیشبرد فعالیت های مرور و تجدید فورمولیر ملی، لست های ملی ادویۀ اساسی و مجاز کشور، رهنمودهای تداوی معیاری و سایر منابع دوائی، به منظور تحقق پالیسی های مربوط

4- مراقبت از استفادۀ ادویه از طریق ارزیابی، ثبت و تحلیل مؤثریت، مصئونیت، عوارض ناگوار و سمیت دواها، به منظور حصول اطمینان از کیفیت، مؤثریت و مصئونیت دوا ها

5-  تشخیص نیازهای آموزشی، ترتیب نصاب های آموزشی و اداره و نظارت برنامه های آموزش داخل خدمت و تخصص کاری برای اهل فارمسی در استقامت های معین مسلکی، به منظور رفع نیازمندی های ظرفیتی منابع بشری فارمسی در سکتور فارمسی

6- اداره و نظارت برنامه های ارزیابی دانش و مدارک مسلکی فارمسستان و معاونین فارمسی، به منظور حصول اطمینان از ظرفیت ها و مهارت های مسلکی مورد نیاز

2. آمریت مرکز معلومات دوائی  

  هدف وظیفه: ارتقای سطح آگاهی پرسونل صحی و مردم از طریق تحقیق، مطالعه، تهیه، جمع آوری، عرضه و نشر معلومات مربوط به فارمسی و ادویه، به منظور بهبود سیستم های فارمسی و نظام صحت و ت  حکیم فرهنگ استفادۀ معقول ادویه در سطح کشور

   شرح وظایف:                   

    1- شناسائی نیازها و فراهم آوری زمینۀ تحقیقات علمی در خصوص ادویۀ مختلف، فلورای گیاهی، منابع طبیعی و اولیۀ دوائی، کیفیت ادویۀ تولیدی داخلی، ادویۀ سنتی و سموم و اضرار آن و همچنان امور دوائی، به منظور استفادۀ موثر از آنها و تامین نیاز های اساسی در ساحات طبابت عصری و سنتی

   2- ایجاد علایق علمی و مسلکی با سایر نهادهای ذیربط ملی و بین المللی، به منظور دسترسی و استفاده از جدیدترین معلومات و معیار های علمی و مسلکی موجود در جهان

   3- مراقبت از نشرات و اشتهارات دوائی توسط منابع مختلف نشراتی و تشبثات مختلف دوائی، به منظور تشخیص و جلوگیری از تبلیغات و ارائۀ معلومات غیرمجاز، غیرمعقول و غیرواقعی در مورد ادویه.

   4- ایجاد دیتابیز های جامع معلوماتی برای بخش ها و سیستم های مختلف فارمسی، به منظور استفادۀ مؤثر طبیبان، فارمسستان و سایر پرسونل صحی از آنها

   5- ترتیب، طبع و نشر منابع و لست های رسمی و رهنمود های مختلف امور فارمسی، به منظور دسترسی طبیبان، فارمسستان و سایر پرسونل صحی به آنها.

   6- ثبت و راجستر فارمسستان و معاونین شان بر اساس ارزیابی مدارک و ظرفیت علمی و مسلکی، به منظور تامین یک نظام مسلکی فارمسی از طریق سپردن کار به اهل کار