ساختار وفعالیت ها

 تعداد مجموعی کارمندان تخنیکی و غیر تخنیکی ریاست عمومی امور فارمسی به 175 تن میرسد. از لحاظ ساختار اداری به 78 واحد اداری تقسیم شده که توسط یک انستیتوت و هفت آمریت اداره میگردند. در حالیکه حجم ادویه و تعداد دارندگان جواز فعالیت در بازار های دوایی کشور روز افزون میباشد، اما تعداد کارمندان این ریاست نه تنها افزایش نمی یابند، بل هیچگونه امتیازی، مشوقی و یا هم هزینۀ برای ایجاد سیستم انکشاف متداوم ظرفیت کارمندان درنظر گرفته نمیشود.  تنظیم معیاری امور مربوط سکتور دوایی، نیازمند کارمندان تخنیکی و مسلکی، به تعداد کافی و با شایسگی مورد نیاز برای هر فعالیت تنظیمی میباشد.

   ریاست عمومی امور فارمسی دارای یک انستیتوت و7 آمریت  می باشد:

- ریاست انستیتوت فارمسی ابن سینا

  1. آمریت ثبت و صدور مجوز
  2. آمریت تاسیسات دوایی
  3. آمریت نظارت و ارزیابی
  4. آمریت ادویۀ مخدر و تحت کنترول
  5. آمریت پلان دوایی
  6. آمریت مرکز معلومات دوایی
  7. آمریت ادارۀ ملی دوایی