دیدگاه، ماموریت و ارزش ها

دیدگاه: تأمین متوازن ادویه ومحصولات طبی معیاری برای تمام شهروندان کشور

مقصد ریاست عمومی امور فارمسی: دسترسی یکسان تمام اتباع کشور به ادویه ومحصولات طبی با کیفیت ، موثر، مصئون وبا هزینه مناسب

ماموریت: رهبری، تنظیم ومدیریت تمام برنامه ها وسیستم های مرتبط به فارمسی وحصول اطمینان از رفع مجموع نیازمندی های دوایی در سطح کشور

ارزش ها:

·         حب وطن و منافع ملی

·          عدالت و تساوی  

·         صداقت و شایستگی

·         تامین و تداوم کیفیت و شفافیت

·         حق دسترسی متوازن تمام مردم به ادویه معیاری

·         استطاعت مالی اکثریت مردم افغانستان

·      موازین مسلکی

 

اصول کاری:

·         رعایت صداقت، مسئولیت پذیری و شفافیت مبتنی بر منافع ملی

·         اتخاذ تصامیم مبتنی بر شواهد و بدون تضاد منافع با در نظر داشت منافع ملی

·         تلاش جهت بهبود موثریت و مثمریت عرضه خدمات متوازن دوایی

·         برخورد با وقار، صادقانه، احترامانه و یکسان با تمام مراجعین و مراجع ذیدخل و تامین رضایت آنها

·         توجه خاص در خصوص کیفیت، موثریت، مصئونیت و  قیمت مناسب ادویه

              ·       تلاش پیگیر در امر انکشاف سکتور فارمسی تا سکتور صحت به صورت موثرتر حمایت گردد