هدف و نیازمندی به تنظیم ادویه و سایر محصلات طبی

 تنظیم امور دوایی، ترکیبی از فعالیت های تقنینی، مدیریتی و تخنیکی بوده و هدف آن حفاظت و بهبود صحت مردم از طریق اطمینان از کیفیت، مصئونیت و موثریت ادویه میباشد که در برگیرندۀ ارزیابی کیفیت موثریت ومصئونیت و نیز اجازه ورود به بازار به یک مادۀ دوایی و الی نظارت نتایج استفاده از ادویه  میباشد.

 بدیهی است که کنترول عوامل دیگر موثر بر ادویه چون مناسب بودن محل تولید و نگهداشت، طرز فعالیت ها، دانش و مهارت مسئولین، فعالیت ها از طریق جواز و همچنان نظارت و بازرسی متداوم شان در به دست آوردن ادویۀ باکیفیت، مصئون و موثر هنگام تولید و انتخاب، حفظ آن خصایص تا استفاده به مریض نیز اهداف عمدۀ تنظیم امور دوایی را تشکیل میدهند.   

نیازمندی به تنظیم امور دوایی نظر به اینکه ادویه مثل اجناس مصرفی معمولی نبوده و در صورت عدم توجه، مشکلات زیادی را در قبال خواهد داشت، احساس میگردد که به صورت خلاصه در جدول زیر تذکر یافته است:

عوامل

خطرات متصوره

خطرات صحی و حیاتی

  •    ادویه تقلبی، غیر معیاری و تخریب شده با عث ناکامی در تداوی و مرگ میگردد.
  •    ادویۀ ممکن عامل وقایع خطر ناک و نا شناختۀ صحی گردد (مانند تالید اماید)

مشکلات اجتماعی

  •    مداوای ناکام، باعث کاهش اعتماد مردم بالای سیستم صحی میگردد.
  •  معلومات ارائه شده در مورد یک دوا از طرف تولید کنندهء آن به علت منافع تجاری، ممکن نادرست باشد.

عوامل اقتصادی

  •    ادویۀ بی کیفیت درسطح خانواده و سطح کشور با عث اضرار اقتصادی میگردد.
  •   توسعۀ یک صنعت نیازمند کسب مشتری بوده که در سطح ملی و بین المللی از طریق رعایت معیار ها تامین میگردد.

خطرات محیط زیستی

  •   تولید وامحای ادویه و محصولات طبی  نیازمند رعایت موازین فنی/علمی جهت حفظ محیط زیست سالم میباشد.