تاریخچه

    قبل از تاسیس ریاست عمومی امور فارمسی در ساختار تشکیلاتی وزارت صحت عامه در سال 1385، سکتور فارمسی توسط ریاست تصدی فارمسی و ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی به صورت سنتی آن مدیریت و رهبری میشد. این امر از یک طرف باعث تقسیم نا متناسب نقش، مسئولیت های وظایف تنظیمی بین ادارات مختلف میشد و از طرف دیگر ایجاد تداخل منافع به دلیل دخیل بودن در تولید، تدارکات دوایی و عرضۀ دوایی و یاهم شمولیت بخش های از فعالیت های مدیریتی سکتور فارمسی منحیث فعالیت های فرعی در ساختار اداری سایر ادارات گردیده بود. البته این مشکلات متاسفانه تا حدودی هنوز هم محسوس است. در چنین ساختارپراگنده، رشد ظرفیت ها، هماهنگی و تقویت سیستم غیر ممکن بود.

 بنا بر ملحوظات فوق، مقتضیات زمان و تجارب سایر کشور ها، روی ایجاد ریاست عمومی امور فارمسی، در سطح رهبری وزارت صحت عامه توافق صورت گرفت تا از یک طرف رهبری واحد برای سکتور دوایی ایجاد گردد و از طرف دیگر تقویت سیستم، هماهنگی و ظرفیت سازی برای مدیریت سکتور در یک واحد اداری معین با هزینۀ پایین و موثریت بیشتر صورت گیرد.