ریاست عمومی امور فارمسی

 ازآن جاییکه دیدگاه وزارت صحت عامه، خدمات صحی با کیفیت برای همه افغانهاست تا به انکشاف و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کمک نماید و ماموریت آن عبارت از : تقویت وضع صحی و تغذی مردم افغانستان به شکل عادلانه و پایدار از طریق عملی ساختن عرضه خدمات صحی با کیفیت، حمایت از انکشاف محیط، زنده گی صحتمند و تقویت روش زنده گی صحی میباشد.

ضمنآ هدف وزارت صحت عامه عرضه خدمات صحی باکیفیت، عادلانه قابل دسترس و باثبات بوده و مهمتراز همه تامین ادویۀ اساسی مناسب برای هر سطح از سیستم های صحی عامه یکی از هفت عنصر اساسی بستۀ خدمات صحی اساسی است.

دیدگاه ریاست عمومی امور فارمسی به عنوان مرجع قانونی وبا صلاحیت در چوکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان عبارت از : فراهم کردن ادویۀ باکیفیت موثر و مصون برای تمام شهروندان افغانستان میباشد.

 ماموریت آن رهبری، تنظیم و مدیریت تمام برنامه ها و اجزای سیستم فارمسی درسطح ملی بوده وهدف آن عبارت از: دسترسی عادلانه تمام افغانها به ادویۀ باکیفیت، مصئون، موثر و با قیمت مناسب است.

برای به دست آوردن این دیدگاه ها و اهداف، ریاست عمومی امور فارمسی نقش های چندگانۀ ذیل را ایفا مینماید:

 مسئولیت رهبری، هماهنگی و مدیت تمام برنامه های سکتور فارمسی را به عهده دارد و نیز به عنوان یک ادارۀ تنظیمی امور دوایی، مسئولیت تنظیم امور ادویه، جهت تضمین کیفیت، مؤثریت و مصئونیت ادویۀ موجود در بازار دوایی و تأ مین کنندۀ معلومات دقیق و بی طرفانه  برای  تمام شهروندان وبه خصوص کارمندان سکتور صحت میباشد. فعالیت های اساسی یک ادارۀ ناظم امور دوایی شامل کنترول محصولات دوایی  به وسیلۀ ثبت و راجستر ادویه و نظارت از مارکیت (نظارت از کیفیت، و مصئونیت ادویه) و کنترول فعالیت ها به وسیلۀ جواز دهی، بازرسی متداوم تاسیسات دوایی تولید کننده و وارد کننده، فراهم ساختن رهنمود روش های خوب و مطابق به معیار های جدید جهانی است.

 

مسئولیت ها:

1.  کنترول، بررسی و بهبود حالت تدارکات دوایی در کشور

2. اطمینان از تنظیم خدمات دوایی ازطریق سکتور های عامه و خصوصی جهت دسترسی گسترده مردم به ادویه مصئون و موثر و همچنان محصولات ضروری دوایی و سامان آلات طبی

3. اطمینان و تهیه سیستم منظم به منظور باز نمودن فابریکه های دوایی و  تاسیس کمپنی ها

4. اطمینان و بررسی تخمین ضروری سالانه دوایی درکشور به سطح ملی ازطریق سروی ها، ارزیابی ها و کسب معلومات

5. کنترول، بررسی و اطمینان از خروج دواهای اضافی، ادویه غیر ضروری و بدون معیار از مارکیت ادویه و دیگر تاسیسات اکمالاتی ادویه، علاوه براین جلوگیری از مصارف اضافی تولید ادویه، همچنان انکشاف میکانیزم مشخص برای مقصد مشابه

6. اطمینان و بررسی مقدار، تخمین و مقرره مواد دوایی و دیگر محصولات طبی واردشده به کشور توسط سکتور خصوصی

7. اطمینان و بررسی از تاسیس میکانیزم موثر جمع آوری ارقام درمورد قیمت های دوایی در کشور

8. شناسایی تمام واقعات قانونی مربوط به دوایی در کشور مطابق با قانون و مقرره موجوده

9. بررسی و اطمینان از تسهیل تطبیق قانون دوایی و مقرره در تولید نمودن و وارد نمودن نهادها  به کشور.

10. اطمینان از تاسیس موثر  میکانیزم بررسی درارتباط تورید، تولید و ذخیره مواد دوایی به سطح ملی

11. بررسی و اطمینان از تاسیس موثر میکانیزم برای باطل نمودن و حریق ادویه با کیفیت پایین، تاریخ تیر شده، تقلبی و غیر معیاری

12.  انسجام فعالیت های دیپارتمنت های مربوطه با دیگر دیپارتمنت های علاقمند وزارت صحت عامه

13. تاسیس هماهنگی کاری نزدیک بین دیپارتمنت های مربوط و دیپارتمنت های مورد نظر وزارت های امورداخله، مالیه، تجارت و صنایع، زراعت، آبیاری و مالداری و عدلیه ,و اداره ملی حفاظت از محیط زیست

14. ایجاد علاقمندی ضروری تخنیکی میان دیپارتمنت های دوایی  سازمان های مربوط ملی و بین المللی به منظور ارتقای ظرفیت این دیپارتمنت ها تا خدمات دوایی را به سکتورهای عامه و خصوصی فراهم نماید

15. اطمینان از فعالیت های سکتور خصوصی تا ادویه معیاری را از کمپنی های مطمین و راجسترشده با ریاست عمومی امور فارمسی تدارک نماید

16. بررسی تاسیس از میکانیزم موثر جهت انکشاف اطمینان از کیفیت ادویه

17.  بررسی و اطمینان از اتخاذ تدابیر خاص به منظور استفادهء قانونی و معقول ادویه، مخدره و محصولات تداوی روانی درکشور، جمع آوری و یکجا نمودن اسناد مصرفی درکشور و فراهم نمود ن گزارش به INCB.یا بورد بین المللی کنترول مواد مخدر

18. بررسی و حمایت فعالیت های انستیتیوت دوایی ابن سینا در عرصه تهیه  و تکثیر معلومات دوایی

19. تهیهء گزارشهای معیاری خصوصیات فعالیت های دیپارتمنت های مربوطه به جلالتماب وزیر صحت عامه

20. بررسی مطالعه و ارزیابی شیوه های استفاده ازگیاهان درکشور، تنظیم مجالس به کارمندان این  دیپارتمنت، دریافت و جستجو هماهنگی بهتر فعالیت های این دیپارتمنت و بلاخره تنظیم امورات ادویه سنتی درکشور  

21. بررسی سیستماتیک خوب انسجام یافته، مثمر و موثر عرضه خدمات دوایی در تمام کشور