درباره ریاست عمومی امور فارمسی

خدمات صحی نقش عمدۀ را در صحتمندی مردم جامعه و سهم گیری آنان در فعالیت های انکشافی و اقتصادی کشور بازی میکند و در عین حال ادویه و سایر محصولات طبی، ازلحاظ تخنیکی و بودجوی، بخش اساسی عرضۀ خدمات صحی را تشکیل میدهند. تامین دسترسی به این امر مهم و اطمینان از کیفیت، موثریت و مصئونیت شان نیازمند تلاش های شبانه روزی تمامی نهاد های ذیربط امور فارمسی میباشد.

 خوشبختانه طی سالهای گذشته به خصوص از بدو تاسیس ریاست عمومی امور فارمسی دست آورد ها و پیشرفت های زیادی در راستای تامین دسترسی مردم به ادویه و سایر محصولات صحی با کیفیت، موثر، مصئون و با قیمت مناسب از طریق اهتمامات مطالعه و ثبت ادویه قبل از ورود به بازار، نظارت و سروی های مستمر جهت حفظ کیفیت ادویه و تطبیق احکام تقنینی الی استفادۀ معقولانۀ شان توسط مریض و اهتمامات ابتدایی برای کشف عوارض ناشی از اثر استفادۀ ادویه صورت گرفته است. این تلاش ها از طریق تدوین اسناد تقنینی، ایجاد چارچوب نظام مند برای تنظیم امور فارمسی و نیز ارایۀ خدمات تنظیمی سکتور فارمسی انجام یافته البته این دست آورد ها نتیجۀ تلاش های همۀ همکاران مان بوده که واقعاً قابل قدر است.

 متاسفانه در پهلوی این دست آورد ها، دریافت های ما و مطالعات وضعیت موجودۀ سکتور دوایی هنوز هم نشاندۀ ضعف درسیستم های تضمین کیفیت ادویه، پراکندگی ها، عدم مسئولیت پذیری و وجود ادارات موازی در امورتنظیمی دوایی کشوربوده که در حدود 9 درصد ادویۀ بی کیفیت از لحاظ تست های کنترول کیفی در بازار های دوایی کشور موجود میباشد. بر علاوه شواهد زیادی از موجودیت درصد بلند ادویۀ قاچاقی در بازار های دوایی کشور در دست است. این درصدی بلند از حد نیاز مندی بالاخره منجر به استفاده غیر معقول ادویه، افزایش خطرات عارضه های دوایی، مقاومت های میکروبی و ضایعات و نیز بلند رفتن هزینه ها میگردد.

 البته چون دانش فارمسی همگام با پیشرفت علوم مرتبط در حال انکشاف است، تقلب و چالش ها نیز همزمان با آن مغلق تر میگردد. در عین حال بطور کلی سیستم عرضه خدمات صحی هم در حال توسعه بوده وعرضه کنندگان آن آگاهانه تر از پیش، متقاضی ادویه مصئون و مؤثر با هزینه متناسب و قابل پرداخت ترمیباشند. فلهذا ایجاد یک سیستم منظم و سختگیر جهت رعایت معیار های امروز جهانی، موجب کسب اعتبار شده و نیزمتضمن رشد و فرا ملی شدن صنایع دوایی کشورمیباشد.  بدین منظور وزارت صحت عامه جهت حصول اطمینان از تطبیق مؤثر امور تنظیمی در عرصۀ فارمسی کشور، در طرح تدریجی تغییر و انکشاف ریاست عمومی امور فارمسی به یک ادارۀ جامع، مقتدر و خودکفای تنظیم امور دوایی، متعهد میباشد.

 

دیدگاه، ماموریت و ارزش ها

دیدگاه: تأمین متوازن ادویه ومحصولات طبی معیاری برای تمام شهروندان کشور. مقصد ریاست عمومی امور فارمسی: دسترسی یکسان تمام اتباع کشور به ادویه ومحصولات طبی با کیفیت ، موثر،مصئون وبا هزینه مناسب بیشتر بخوانید...

وضعیت سکتور فارمسی

 در کشور های رو به انکشاف، مصارف دوایی و تهیه و تدارک ادویه 20 الی 50 در صد بودجه صحت عامه را تشکیل میدهد.  در دسترس قرار دادن ادویه اساسی با کیفیت و با قیمت پایین یکی از شاخص های بهبود صحت مردم به حساب میرود. به اساس یافته های حسابات ملی صحی افغانستان، 26 درصد تمام مصارف صحی کشور را تهیه و تدارک ادویه تشکیل میدهد که طبق حسابات ملی صحی افغانستان این مصارف در جریان سالهای( 2011-2012) به 1.5 میلیارد دالر بیشتر بخوانید....