شصت و سومین نشست گروپ کاری تهیۀ رهنمودملی تداوی معیاری به سطح شفاخانه ها

شصت وسومین نشست گروپ کاری تهیۀ رهنمود ملی تداوی معیاری به سطح شفاخانه ها به هدف بررسی و مرور مونوگراف های نوشته شده توسط نویسنده ها، به روز سه شنبه 11 میزان سال جاری در موسسه MSH برگزار گردید. دراین مجلس یک مونوگراف مرور شد که مورد تایید اعضا گروپ  قرار گرفت و نهایی شد.

 این پروگرام توسط ریاست طب معالجوی رهبری وتوسط پروژۀ تقویت سیستم های فارمسی کمک مالی و تخنیکی میگردد.

تا اکنون 175 مونوگراف توسط نویسنده ها تحریر شده که به تعداد 122 مونوگراف به مرحله اخیر رسیده و آماده چاپ میباشد.

اعضای گروپ کاری تهیۀ این رهنمود شامل متخصصین برخی ازشفاخانه های کابل، استادان پوهنتون طبی کابل و پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل، ریاست عمومی امور فارمسی و نماینده های از سازمان جهانی صحت،موسسهCAF، شفاخانه های علی آباد، وزیراکبرخان و اتاترک، اتحادیه داکتران و ریاست طب معالجوی میباشد.

در سال 2013 میلادی به هدف تقویه نمودن استفاده معقول دوا ها، دقیق نمودن تشخیص ها و معیاری نمودن تداوی مریضان به کمک مالی وتخنیکی پروژۀ تقویت سیستم های فارمسی، رهنمود ملی تداوی معیاری به سطح قدمه های ابتدایی عرضۀ خدمات صحی تهیه، چاپ و توزیع گردید.