پنجاه ونهمین نشست گروپ کاری تهیۀ رهنمودملی تداوی معیاری به سطح شفاخانه ها

پنجاه ونهمین نشست گروپ کاری تهیۀ رهنمود ملی تداوی معیاری به سطح شفاخانه ها به هدف بررسی و مرور مونوگراف های نوشته شده توسط نویسنده ها، به روز دوشنبه 03 میزان سال جاری در موسسه MSH برگزار گردید. دراین مجلس جمله 2 مونوگراف مرور شدند که هر دو مونوگراف توسط اعضا گروپ مورد تایید قرار گرفت و نهایی شد.

 این پروگرام توسط ریاست طب معالجوی رهبری وتوسط پروژۀ تقویت سیستم های فارمسی کمک مالی و تخنیکی میگردد.

 تا اکنون 155 مونوگراف توسط نویسنده ها تحریر شده که به تعداد 116 مونوگراف به مرحله اخیر رسیده و آماده چاپ میباشد.

اعضای گروپ کاری تهیۀ این رهنمود شامل متخصصین برخی ازشفاخانه های کابل، استادان پوهنتون طبی کابل و پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل، ریاست عمومی امور فارمسی و نماینده های از سازمان جهانی صحت،موسسهCAF، شفاخانه های علی آباد، وزیراکبرخان و اتاترک، اتحادیه داکتران و ریاست طب معالجوی میباشد.

در سال 2013 میلادی به هدف تقویه نمودن استفاده معقول دوا ها، دقیق نمودن تشخیص ها و معیاری نمودن تداوی مریضان به کمک مالی وتخنیکی پروژۀ تقویت سیستم های فارمسی، رهنمود ملی تداوی معیاری به سطح قدمه های ابتدایی عرضۀ خدمات صحی تهیه، چاپ و توزیع گردید.