اسناد

عنوان
نسخه معیاری مشاهده جزئیات
دواهای که در زمان حاملگی مضاد استطباب دارد مشاهده جزئیات
ادویه که در زمان شیردهی مضاد استطباب دارد مشاهده جزئیات
پروسیجرهای ستندرد عملیاتی (SOPs) دریافت و توزیع ادویه برای شفاخانه های شامل روند خود مختاری مشاهده جزئیات
لست فورمولیری شفاخانه احیای مجدد معلولین مشاهده جزئیات
لست فورمولری شفاخانۀ ابن سینا مشاهده جزئیات
لست فورمولری شفاخانۀ اتاترک مشاهده جزئیات
لست فورمولیری پولی کلینیک مرکزی مشاهده جزئیات
تنظيم و اداره تهيه و تدارک ادویه به سطح مراکز صحی اساسی و مراکز صحی جامع مشاهده جزئیات
گزارش فعالیت های ریاست عمومی امور فارمسی به کمک مالی و تخنیکی پروژه تقویت سیستم های فارمسی افغانستان (SPS/MSH ) اول جنوری الی ختم جون 2016 مشاهده جزئیات
گزارش فعالیت های ریاست عمومی امور فارمسی به کمک مالی و تخنیکی پروژه تقویت سیستم های فارمسی افغانستان (SPS/MSH ) اول جولای الی ختم دسمبر 2015 مشاهده جزئیات
گزارش فعالیت های ریاست عمومی امور فارمسی به کمک مالی و تخنیکی پروژه تقویت سیستم های فارمسی افغانستان (SPS/MSH ) اول جنوری الی ختم جون 2015 مشاهده جزئیات
گزارش فعالیت های ریاست عمومی امور فارمسی به کمک مالی و تخنیکی پروژه تقویت سیستم های فارمسی افغانستان (SPS/MSH ) اول جولای الی ختم دسمبر 2014 مشاهده جزئیات
گزارش فعالیت های سالانۀ سیستم هماهنگی در تهیه، تدارک و توزیع ادویۀ اساسی کمیسیون ملی منجمنت - 1 جنوری الی 31 دسمبر 2015 مشاهده جزئیات
ارزیابی سریع تورید کننده گان و عمده فروشان جهت رسیدگی به نیازمندی های محصولات دوایی برای بسته های EPHS و BPHS
محتوايات: ارزیابی سریع تورید کننده گان و عمده فروشان جهت رسیدگی به نیازمندی های محصولات دوایی برای بسته های EPHS و BPHS
مشاهده جزئیات
پالیسی ادویه مخدر و تحت کنترول افغانستان مشاهده جزئیات
پالیسی ملی مدیریت و امحای مصئون زباله های دوائی مشاهده جزئیات
پروگرام فارمکووجیلانس ( مراقبت های دوایی) و مصئونیت دوایی در افغانستان، گزارش برنامۀ آزمایشی ( سنبله 1393 - اسد 1394) مشاهده جزئیات
گزارش تخنيکی تطبيق آزمايشی لابراتوار های کوچک در افغانستان مشاهده جزئیات
فورم عوارض ناخواستۀ دوایی مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد