اطلاعیه

 

 

 

ریاست عمومی امور فارمسی وزارت صحت عامه به تعقیب مکاتیب ماه حوت سال ۱۳۹۳ خویش یکبار دیگر به اطلاع عموم کمپنی های خارجی تولید ادویه و شرکت های توریدی داخلی میرساند که:

1. تمام شرکت های توریدی ادویه که قبلا کمپنی های تولیدی خارجی و محصولات دوایی شانرا در اداره فارمسی ثبت نموده اند مهلت داده میشود الی تاریخ۱۰ جدی ۱۳۹۴ مطابق ۳۱ دسمبر ۲۰۱۵، اسناد تقاضا شده را تکمیل و به ریاست عمومی امور فارمسی ارائه نمایند، در غیر آن محصولات دوایی شان اجازه رهیابی و عرضه به بازار را نخواهد داشت.

2. تمامی درخواست های جدید برای ثبت کمپنی و محصولات دوایی باید در مطابقت به رهنمود های جدید تهیه و به ریاست عمومی امور فارمسی ارائه گردد.

برای معلومات بیشتر به وبسایت ریاست عمومی امور فارمسی (www.gdpa.gov.af) و یا شماره تیلفونهای (۰۷۰۰۲۸۹۴۱۴ و ۰۷۸۹۴۴۵۴۹۷) به تماس شوید.