به صحفۀ انترنتی ریاست عمومی امور فارمسی خوش آمدید

 
 خدمات صحی نقش عمدۀ را در صحتمندی مردم جامعه و سهم گیری آنان در فعالیت های انکشافی و اقتصادی کشور بازی میکند و در عین حال ادویه و سایر محصولات طبی، ازلحاظ تخنیکی و بودجوی، بخش اساسی عرضۀ خدمات صحی را تشکیل میدهند. تامین دسترسی به این امر مهم و اطمینان از کیفیت، موثریت و مصئونیت شان نیازمند تلاش های شبانه روزی تمامی نهاد های ذیربط امور فارمسی میباشد.
 
خوشبختانه طی سالهای گذشته به خصوص از بدو تاسیس ریاست عمومی امور فارمسی دست آورد ها و پیشرفت های زیادی در راستای تامین دسترسی مردم به ادویه و سایر محصولات صحی با کیفیت، موثر، مصئون و با قیمت مناسب از طریق اهتمامات مطالعه و ثبت ادویه قبل از ورود به بازار، نظارت و سروی های مستمر جهت حفظ کیفیت ادویه و تطبیق احکام تقنینی الی استفادۀ معقولانۀ شان توسط مریض و اهتمامات ابتدایی برای کشف عوارض ناشی از اثر استفادۀ ادویه صورت گرفته است. این تلاش ها از طریق تدوین اسناد تقنینی، ایجاد چارچوب نظاممند برای تنظیم امور فارمسی و نیز ارایۀ خدمات تنظیمی سکتور فارمسی انجام یافته البته این دست آورد ها نتیجۀ تلاش های همۀ همکاران مان بوده که واقعاً قابل قدر است.
بیشتر

اخبار

بیشتر